Lunner Idrettsråd møte nr. 5/2013

Postet av Fredrik Georg Grøndahl den 3. Jun 2014

Lunner Idrettsråd møte nr. 5/2013
Ref. Rolf H Kjeilen
Referat møte idrettsrådet 30.10. 2013
Sted:Lunner Motorsport, Stryken
Tid:18.30
Tilstede:
Marit Horgen, Vegard Tørstad, Yvonne S. Nabben, Hans Gustav Bjørnli, Bjørn Johannessen, Jørn Hansen, Rolf Henry Kjeilen
Else Hagen Lyngstad fra kulturkontoret
Dagsorden: Orientering fra Lunner Motorsport v/klubbens leder.

1.Referat fra møte 12.septemberGodkjent uten anmerkninger
2.Fordeling av spillemidler (LAM-midler)
Lunner idrettsråd har behandlet de innkomne søknadene og kommet med følgende prioritering:
Ordinære anlegg:
1.Kunstgressbane, Frøystad idrettsanlegg
2.Delanlegg friidrett (400 m løpebane m/fast dekke), Harestua idrettspark
3.Ballfangernett, gressbanen, Harestua idrettspark
Nærmiljøanlegg:
1.Skate-bane for sykkel, skateboard og rulleskøyter, NOIL-plassen
2.Rehabilitering av tidligere håndballbane til flerbruksflate, NOIL-plassen
Når det gjelder søknaden fra Haneknemoen Vel ønsker Lunner idrettsråd at det sees på mulighetene for en samlokalisering av planlagte ball-binge med f.eks. Harestua skole. Avstanden mellom foreslåtte ball-binge og skolen er ikke stor og det bør derfor vurderes om muligheten for en samlokalisering er tilstede. Evt. om det kan bygges en annen type anlegg på Haneknemoen, da en ball-binge primært vil være for litt større barn og dessuten kan medføre noe støy.
Da søknaden fra Haneknemoen Vel dessuten omfatter et større kommunalt tilskudd som det pr. d.d. ikke er dekning, valgte Lunner idrettsråd derfor ikke å prioritere anlegget.
3.Kommunedelplan Kultur 2014 – 2017 sendes Idrettsrådets medlemmer på mail, og behandles/drøftes via intern mail-runde.
4.Orientering fra Regionmøtet, hvor Marit og Vegard var til stede: Dette var et godt og informativt møte. Presentasjonene som ble fremvis sendes de øvrige medlemmene av Idrettsrådet på mail.
5.Årshjul. Vegard er i sluttfasen for utarbeidelse av dette. Saken behandles neste styremøte.
6.Møte med Idrettslagene i kommunen. Det legges opp til at dette møtet kan avholdes i januar 2014.
7.Eventuelt: Det ble diskutert tildeling/manglende tildeling av treningstider i kommunale lokaler vinterstid Det sentrale temaet her er at det oppleves av en del klubber at idretten mister mulighet for inne-trening, da man må vike plass for andre kulturelle aktiviteter. Dette gjelder i første omgang Skøien-hallen (Lunner Barneskole).
Ved nærmere undersøkelser viser det seg at der hvor kommunale haller er oppført med Spillemidler, skal idretten ha første prioritet.
Idrettsrådet, ved leder Marit Horgen, sender en skriftlig henvendelse til Lunner Kommune hvor hun opplyser om hvilke betingelser som gjelder ved bruk av lokaler som kommer inn under denne kategorien.
Neste møte i Foajeen ved Lunner Ungdomsskole onsdag 4. desember kl. 18.30, hvor Lunner FK vil gi en presentasjon, ved leder Svein Haaken.
09.11.2013 15:00

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.