Referat styremøte LIR 16.11.2021

Postet av Mona Irene Haugen den 21. Jun 2022

Møtereferat styremøte LIR 16. november 2021

Til stede: Terje, Trond, Eddy, Kjell Andreas,

Meldt forfall: Inger Lise, Mona Irene, Kjell Petter

Gjester: Ole Mattis Storløkken, Sebastian Skaug-Andersen og Inger Reidun Fleischer fra Ung Hadeland/Kulturkontoret Gran/Lunner, Are Sparby GUIL, Turid Elvevoll, Gran Idrettsråd og Else Hagen Lyngstad, Kulturkontoret Gran/Lunner.

 

Informasjon om E-sport, ved Ole Mattis, Sebastian og Inger Reidun.

Ung Hadeland har i samarbeid med kulturkontoret laget et rom på Frøystad for bruk til E-sport. Dette blant annet gjennom gave fra Sparebankstiftelsen i Nittedal, Lunner og Jevnaker. Rommet er klart til bruk og har 10 gaming-pcer. I tillegg er det ungdomscafe, billiard og shuffleboard der, samt at de har tilgang til gymsalen og svømmebassenget. E-sport er en fin mulighet til å engasjere ungdommer som ikke engasjeres av rene idrettstilbud, og E-sporten er opptatt i Norges Idrettsforbund.

Sebastian informerte om sin bakgrunn, han har spilt for 3 forskjellige lag, samt at han har trent 2 lag, hvorav det ene var internasjonalt. Sebastian understreket at e-sport er mer enn bare gaming. Det er sosialt, og han viste til at mange bruker fysisk trening før økter med spilling for å øke sitt prestasjonsnivå.

Raufoss IL har startet opp en gruppe, og den gruppen har per i dag flest betalende medlemmer i idrettslaget.

I dialog med idrettslagene i Lunner opplever de interesse for tiltaket, men det stopper opp i og med at idrettslagene ikke har trenerkompetanse. Ung Hadeland/kulturkontoret ønsker å bygge opp og tilby en base med trenere slik at idrettslagene lettere kan starte opp med E-sport.

Dersom det er interesse for dette i lagene, ta kontakt med Inger Reidun Fleischer på kulturkontoret i Gran/Lunner. Inger Reidun Fleischer: Inger.Reidun.Fleischer@gran.kommune.no

 

Informasjon om K35 hoppbakke på Grua, ved Are Sparby GUIL. 

Are informerte om utviklingen i hoppgruppa i GUIL, og den nye K35 bakken som snart er ferdigstilt. Lunner Idrettsråd hilser denne utviklingen velkommen, og er imponert over hva GUIL har fått til i hovedsak ved dugnadsarbeid.

Samarbeid med Gran Idrettsråd, ved Turid Elvevoll, leder i Gran Idrettsråd.

Terje orienterte kort om hvordan samarbeidet med Gran Idrettsråd har fungert så langt, og Turid orienterte om ideer til tema de ser for seg å lage arrangement rundt. I første omgang er det: Hvordan komme tilbake og Sunn helse, sunn idrett.

Vi avtalte å gjennomføre et møte med alle styremedlemmene i begge idrettsrådene samlet, for ideutveksling.


 

 

Innrullering av nye anlegg i eksisterende plan som omfatter idrett.

Følgende anlegg er meldt inn, men ikke innrullert i kommunedelplan for kultur og frivillighet. Oppjustering av prioritert handlingsplan

ORDINÆRE ANLEGG – oversikt over anlegg som ikke er innrullert i prioritert handlingsplan:

Anlegg/tilrettelegging                  Søker                                Sted

Hoppbakke K35                             Grua UIL                           Grua Gamle Skole

Klattertjern O-kart                       Hadeland O-lag               Klattertjern

Ifølge bestemmelsene for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021 - for tildeling i 2022, skal ordinære anlegg som søker spillemidler være del av vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Det betyr at ovenstående anlegg må innrulleres i kommunal plan.

Idrettsrådet kommenterte at idrettslagene i fremtiden bør sikre at anlegg er innrullert i planen og at spillemiddelsøknad er godkjent før oppstart av bygging.

NÆRMILJØANLEGG – Det er ikke meldt inn nye anlegg i 2022.

Prioritering av spillemidler for 2022.

Lunner idrettsråd har i tidligere år prioritert idrettslagene foran andre aktører. I hovedsak med begrunnelsen at det er viktig å sikre at idrettslagenes økonomi ikke reduseres så kraftig at det går ut over aktiviteten til barna, og at vi anser at kommunen har bedre grunnlag for å vente. Samtidig ser vi at det, dersom kommunen ikke blir prioritert, vil kunne bidra til lavere vilje hos kommunen til å investere i nye anlegg. Vi setter stor pris på Lunner Kommunes innsats for anlegg i kommunen og anerkjenner deres rolle for aktivitet i hele kommunen. Årsaken til at Lunner Fotballklubb settes øverst i år er at de i 2022 både må betjene sitt ordinære lån til 9’erbanen pluss at de må begynne å betale for lånet som dekket spillemidlene.

Årets prioritering er derfor som følger:

Oversikt over søknader til ordinære anlegg:

1.           Lunner Fotballklubb – Bygging av 9’er kunstgressbane m/undervarme, Frøystad (gjentatt 3 ganger)

2.           Lunner kommune – Bygging av basishall turn, Harestua Arena (fornyet 7 ganger)

3.           Lunner kommune – Rehabilitering/oppgradering til kunstgressbane, Granlybanen (fornyet 5 ganger)

4.           Grua UIL – Bygging av hoppbakke (K35), lys og heis, Grua gamle skole (ny søknad)

5.           Skiforeningen – Bygging av lager/garasje, Brovoll (ny søknad, fjorårets søknad ble ikke godkjent pga. manglende tinglyst grunneieravtale)

6.           Hadeland O-lag – Etablering av O-kart, Klattertjern (ny søknad)

 

Nærmiljøanlegg:

•            Ingen søknader om spillemidler til nærmiljøanlegg for 2022. 

Avtaler for skiløypepreparering 2021.

Vi gikk igjennom de innrapporterte kilometer kjørt fra de forskjellige aktørene. Fordelingen ble slik:

Samlet sum i tilskudd ligger noe over budsjettet for 2022, men vi håper at det lar seg gjøre å utbetale de oppgitte tilskuddene, da jobben som gjøres er svært viktig, både for idrettslagene som har skigrupper, men også for folkehelsen generelt.

 

Fordeling av lokale aktivitetsmidler.

Frist for innrapportering av fordeling av LAM-midler var 15. november. Lunner Idrettsråd rapporterte den 12. november, i henhold til årsmøtevedtak. Spesielt i år var at det var en ordinær fordeling pluss en ekstrabevilling som skulle fordeles. Oversikt over fordelingene vedlegges her.

Ordinær tildeling:


 

Ekstraordinær tildeling:

Lokal idrettsrådssamling for idrettsråd i Viken.

Vi er invitert til å delta med 2 representanter på en lokal samling for idrettsråd. 1. desember fra 17.30 – 20.30 på Scandic hotell i Lillestrøm.

Øvrige idrettsråd som deltar er: Nes IR, Nittedal IR, Aurskog/Høland IR, Hurdal IR, Ullensaker IR, Lillestrøm IR, Lørenskog IR, Eidsvoll IR, Nannestad IR, Gjerdrum IR og Rælingen IR.

Trond og Mona deltar på samlingen.

Eventuelt.

Det var ingen saker på eventuelt.

 

 

17.11, referent TerjeKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.