Protokoll fra årsmøte i Lunner Idrettsråd Lunner Rådhus 3.april 2014

Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014

Protokoll fra årsmøte i Lunner Idrettsråd
Lunner Rådhus 3.april 2014


Sak 1. Åpning og gjennomgang av innkalling, godkjenning representanter
Tilstede 14 stemmeberettigede ved starten av møtet.
Leder Marit Horgen åpnet møtet og det var ingen innsigelser på innkalling.


Sak 2. Valg av dirigent/ordstyrer, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Leder foreslo seg selv som dirigent og Yvonne S. Nabben som referent.
Til å underskrive protokollen meldte Jens Martin Andreassen og Kai Svein Kjeldsrud seg frivillig.

Vedtak:
Forslagene ble enstemmig vedtatt.


Sak 3. Behandle idrettsrådets årsmelding

Innstilling: Dirigent leste årsmeldingen.
Årsberetningen for 2013 godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken:
Per Almquist (NOIL) kommenterte at det er bra å se at det har vært mange aktiviteter i løpet av året.

Vedtak:
Enstemmig vedtattSak 4. Behandle idrettsstyrets regnskap


Innstilling: Regnskap godkjent og signert av revisor, samt kasserer ble lagt frem.


Følgende hadde ordet i saken:
Terje Gundersen kommenterte at han syntes det var positivt at Idrettsrådet ikke har tatt av pengene som fordeles til lagene i året som har gått.


Vedtak:
Enstemmig vedtatt.


Sak 5 Arbeidsplan for idrettsrådet i styreperioden 2013.

Dirigent leste opp dokumentet arbeidsplan

Følgende hadde ordet i saken:
- utdyping av sak om fordeling av skiløypepreparering
- informasjon om hva Idrettsrådet mener med etablering av et elektronisk system og at det er ønskelig for LIR å gå over til nye nettsider som er mer brukervennlige

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.


Sak 6 Behandle innkomne forslag og saker

Ingen innkomne forslag og saker.Sak 7. Budsjett 2013

Det blir ikke utarbeidet budsjett for 2014.


Sak 8. Valg

Ingen fra valgkomiteen var tilstede under årsmøtet.
Bjørn Johannessen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Da styret er valgt på en slik måte at alle kan gå i årsmøtet 2015, var valgkommiteens forslag at Bjørn Johannessen, Hans Gustav Bjørnli og Yvonne S. Nabben skulle sitte 2 år fra årsmøtet i år.
Ingen av representantene var blitt kontaktet angående denne saken i forkant av årsmøtet.

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling om forlengelse av verv for 3 av styrets representanter ble ikke vedtatt.
Innstilling til valgkomiteen for 2014:
Ved neste årsmøtet: halve styret velges for 1 år og halve styre velges for 2 år. Ved årsmøtet påfølgende år skal alle velges for 2 år.
Nestleder velges for 2 år, leder velges for 1 år.

Valgkomiteens innstilling til øvrige punkter ble tatt til følge og enstemmig vedtatt.
Følgende ble enstemmig valgt:

-Leder: Marit Horgen, Harestua Idrettslag

-Nestleder: Vegard Tørstad, Svea skilag

-4 styrerepresentanter:
Rolf Henry Kjeilen, Lunner fotballklubb
Bjørn Johannesen, Lunner skytterlag
Hans Gustav Bjørnli, Lunner håndball
Yvonne S.Nabben, Harestua IL

-2 vararepresentanter:
Arild Sande, Lunner motorsport
Per Almqvist, NOIL

-Revisor og vararevisor:
Anette Berg, LFK
Kari-Anne S Gorset, NOIL

-Valgkomite med leder, 2 medlemmer og ett varamedlem:
Monica Godli Thomsen, GUIL
Svein Jørgen Opheim, LFK
Jørn Hansen, GUIL

-Utsending til Idrettskretstinget:
Idrettsrådets leder. Årsmøtet godkjente at det kan sendes 2 representanter.
Jens Martin Andreassen Kai Svein Kjeldsrud
KORK GUIL
_______________________ ______________________

[MH1]Jeg er usikker på dette. På forrige årsmøte ble alle fremmøtte, minus OIK og repr fra kommunen tlet med som stemmeberettige. Derfor talle 9 i fjor. I år var det tot 16 stk på årsmøtet.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.