Referat møte idrettsrådet 22.september 2014

Postet av Lunner Idrettsråd den 27. Okt 2014

Sted: Harestua skole
Tid: 19.00-21:00
Tilstede: Marit Horgen, Per Almqvist, Rolf Henry Kjeilen, Arild Sande, Yvonne S. Nabben, Vegard Tørstad
Fravær: Bjørn Johannessen, Hans Gustav Bjørnli

Dagsorden:

 • 1.Marit orienterte om ledermøte i Oppland idrettskrets på Lygna 23.september. Marit og Arild deltar.
 • 2.Referat fra forrige møte godkjent.
 • 3.E-post fra Else Hagen Lyngstad om handlingsprogram for tildeling av spillemidler i Oppland. Ny periode fra 2015. Gir oversikt over anleggsplaner i Oppland. Tas til orientering. LIR har lite grunnlag for å mene noe om en eventuell revidering.
 • 4.Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og utvidelse; Grua kirkegård. Tas til orientering.
 • 5.Planlegging av dialogmøte med klubbene.
 • Tid: 3.eller 4.november, avhenger hva som passer for innleder.
 • Sted: Lunner frivillighetssentral ved Lunner rådhus (tlf.46442520) vurderes. LIR melder seg eventuelt inn (300,-/år). Kan være bra alternativ for senere møter i LIR.
 • Ansvar: Yvonne
 • Foreslått innleder: Tore Stubberud fra Oppland idrettskrets forespørres av Marit i.f.m. ledermøtet på Lygna.
 • Møtets målgruppe: lagenes styrer.
 • Hovedhensikt: bidra til en møteplass lagene imellom.

 • Aktuelle temaer:
 • 1)Medlemsregistrering
 • Idrettsregistreringen/min idrett
 • Erfaringsdeling, hva er lagenes utfordringer her?
 • 2)Bokettersyn. Hva er lagenes og deres styremedlemmers ansvar?
 • f.eks. ved betydelig «godtgjørelse» til trenere. Styreforsikring aktuelt?
Innkalling/påmelding: e-post til lagene, høring om utforming i LIR. Ansvar: Marit
I tillegg tar alle kontakt med de enkelte lag for påminnelse og å lufte interesse slik:
Marit: Hadeland ride- og kjøreklubb/Harestua hestesportsklubb, Kloppa offroadklubb
Vegard: Svea skilag, Grua uil
Hans G: Lunner håndball, Hadeland friidrettsklubb.
Per: NOIL, Grindvoll, Hadeland trekkhundklubb
Rolf H: Lunner fotball
Arild: Lunner motorsport
Bjørn: Lunner skytterlag-sportsskytterklubb, Roa salongskytterlag
Yvonne: Harestua il
 • 6.Neste møte: 21.oktober, kl.19:00, sted: Frivillighetssentralen.
Referent. Vegard Tørstad.Referat møte idrettsrådet 21.oktober 2014

Postet av Lunner Idrettsråd den 27. Okt 2014

Sted: Frivilligsentralen, Roa

Tid: 19.00-21:00

Tilstede: Marit Horgen, Per Almqvist, Rolf Henry Kjeilen, Arild Sande, Yvonne S. Nabben, Vegard Tørstad, Bjørn Johannessen

Fravær: Hans Gustav BjørnliDagsorden:

1.Referat fra forrige møte godkjent.

2.Rullering av kommunedelplanen kultur 2014 – 2017 ved Else Hagen Lyngstad
Alle anlegg det søkes spillemidler for, må være inne i kommunedelplanen.

Søknaden om tilskudd til o-kart i Sølvtjernområdet fra Hadeland o-lag ligger ikke inne i planen. Blir lagt inn under søknad til ordinære anlegg.

Viktig at søknader som blir anbefalt inn i kommunedelplanen har tatt høyde for drift av anlegget det søkes tilskudd for.

Ballfangenett, Harestua IL er uteglemt og må tas inn igjen i kommunedelplanen, ordinære anlegg

Flerbrukshall Klemmaparken, Harestua er uteglemt og må tas inn igjen i kommunedelplanen, ordinære anlegg. Her mangler søknad og det foreligger ikke en skisse av anlegget som kan være grunnlag til en idrettsfunksjonell vurdering som er en forutsetning for å få spillemidler.

Lag og foreninger som har sendt inn korrekt søknad til rett tid for mindre prosjekter bør prioriteres.

3.Gjennomgang av spillemiddelsøknader - prioritert.
Ordinære anlegg:

 • Hadeland o-lag, o-kart over Sølvtjern – ny søknad søker om kr 68.000
 • Lunner kommune, kunstgressbane Frøystad – fornyet søknad. Tidligere bevilget kr 1 129.000 i 2014 og kan søke om ytterligere kr 1 128.000
 • Lunner kommune, delanlegg friidrett Harestua – fornyet søknad søker om kr 631.000
 • Harestua IL, ballfangenett på gressbanen, Harestua – fornyet søknad søker om kr 141.000
 • Lunner kommune, flerbrukshall, basishall turn, bordtennishall med mer, Klemmaparken – søknad ikke registrert
 • Nærmiljøanlegg:

  • NOIL, rehabilitering av tidligere håndballbane til flerbruksflate – fornyet søknad søker om kr 70.000
  • 4.Planlegging av dialogmøte med klubbene 3.november

   Else Hagen Lyngstad stiller og orienterer om retningslinjer for spillemiddelsøknader

   Tore Stubberud, organisasjonssjef i Oppland idrettskrets. Ønske om orientering om idrettsregistreringen samt andre tilskuddsordninger som lag og foreninger kan benytte seg av.

   Forslag til dagsorden er sendt til klubbene på mail sammen med invitasjon 13.oktober:

  • 1)Kort informasjon fra LIR v/leder
  • 2)Kort informasjon fra kretsen v/Tore Stubberud
  • 3)Idrettsregistreringen
  • 4)Dialog og erfaringsdeling om temaer som opptar klubbene
  Per ordner kake til kaffen på møtet.

  Alle må ringe/minne klubbene om dialogmøtet, jf. ansvarsfordeling i referat fra møtet 22.september.

  Neste møte: Før Dialogmøte med klubbene, mandag 3.november kl 18:15, Frivilligsentralen, Roa  Referent: Bjørn Johannessen
  Referat møte idrettsrådet 25.august 2014

  Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014

  Sted: Klubbhuset til Grindvoll IL
  Tid: 19:00 – 21:30
  Tilstede:
  Marit Horgen, Hans Gustav Bjørnli, Arild Sande og Yvonne S. Nabben, Per Almqvist (referent)
  Fravær:
  Bjørn Johannessen, Vegard Tørstad, Rolf Henry Kjeilen

  Dagsorden:
  • 1.Orientering fra Grindvoll IL
  • Åge Strand Jr., Andreas Ensrud, Henning Berg og Grete Enger fra styret i Grindvoll IL holdt et fyldig innlegg om organiseringen og aktivitetene i Grindvoll IL. Dette er også et idrettslag som satser på aktiviteter fra de aller minste opp til 12-14 års alder i tillegg til at de driver bl a løypepreparering i på Grindvoll og omegn om vinteren.
  • Grindvoll IL har følgende innspill til et felles møte i IR.: Medlemsregistrering, prosjektstyring eller erfaringsutveksling rundt prosjekter og generelle finansieringsordninger.
  • Andreas hadde vært i kontakt med en iderik mann i NIF: Eivind Gjeraker, mob 90 73 31 87.
  • 2.Referat fra møtet 2. juni 2014
  • - Referatet godkjennes uten videre kommentarer

  • 3.Orientering om gjennomført fordeling av kommunale driftsmidler
  • - Kr. 75 000,- gikk til fordeling.
  • - Idrettsrådet setter av kr. 5000,- til egen drift.
  • - Vegard sendte oppsett med fordeling som ble vedtatt tidligere i sommer.
  • - To bortkomne søknader ble gjenfunnet og alle som hadde søkt ble med på fordelingen.

  • 4.Gjennomgang og drøfting av fordelingsnøkkel til skiløypepreparering.
  • På møtetidspunktet var det uavklart om tilskudd til prep for 2013/2014 var utbetalt.
  • Marit sjekker status på dette med Else, og ber om at vi får tilsendt kopi av rapporteringsskjema.
  • De som søker bør årlig rapportere antall km løype scooter/ maskin, legge ved kart of\g evnt avtaler om preparering for andre lag og foreninger.
  • Styret diskuterte innspill fra Mylla Løypeforening om fordeling etter antall timer med kjøring. Styret var enige i at tildeling må skje pr km preparert løype slik det er i dag.
  • Marit svarer Mylla løypeforening.
  • Kan Lunner kommune bistå oss i å lage et enkelt felles løypekart som dekker kommunen? Slikt kart har tidligere eksistert.
  • Ansvar: Per A sjekker med Lunner kom.

  • 5.Fordeling av Lokale AktivitetsMidler (LAM).
  • Marit orienterte kort om ordningen. Lunner har kr 387.000,- som i sin helhet skal fordeles på idrettslagene i kommunen som har barn i aldersgruppen 6-19 år. Rett til midler har lag som sorterer under NIF, Norges olympiske og –paraolympiske komite.
  • NIF anbefaler 1/3 av midlene til aldersgruppen 6-12 år og 2/3 til gruppen 13-19 år.
  • Lunner idrettsråd vedtar å følge anbefalingen til NIF.
  • Marit oversender NIFs registreringsportal til Per A som setter opp forslag til fordeling.
  • 6.Planlegging av dialogmøte med lag og foreninger i høst.
  • Styret er enige om å ha et slikt møte i november. Dato og innhold blir utarbeidet på neste styremøte. Kveldens møte hos Grindvoll ga flere innspill: Medlemsregistrering, prosjektstyring eller erfaringsutveksling rundt prosjekter og generelle finansieringsordninger.
  • 7.Samarbeidsavtale Lunner kommune og Lunner idrettsråd
  Marit orienterte kort om møtet med kommunen 18. juni. Tilstede: H. Tyrdal, I. Eid. M. Horgen, Y. Nabben og P. Almqvist.
  Kommunen var positiv til tre dialogmøter i året der man utveksler info om planer og vedtak som angår idretten.

  Det lages et forslag til avtale og sender alle på mail for høring
  Ansvar: Marit


  • 8.Neste møte: mandag 22 sept kl 1900 Harestua skole.


  Ref. Per Almqvist  Referat møte idrettsrådet 2.juni 2014

  Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014

  Sted: Klubbhuset NOIL
  Tid: 19:00 – 21:00
  Tilstede:
  Marit Horgen, Vegard Tørstad, Per Almkvist, Hans Gustav Bjørnli, Rolf Henry Kjeilen, Arild Sande og Yvonne S. Nabben(referent)
  Fravær:
  Bjørn Johannessen

  Dagsorden:
  • 1.Orientering fra NOIL
  • v/Per Almkvist, samt 2 av styret i NOIL sine representanter (Lise Bjærtnes Holt og ?)
  • 2.Referat fra møtet 8. mai 2014
  • - Videre framdrift i saken om arealforvaltning for Lunner motorklubb følges opp videre
  • - Referatet godkjennes uten videre kommentarer

  • 3.Kommunale driftsmidler
  • - Det tas utgangspunkt i kr. 80 000,- til fordeling. Dette i henhold til fjorårets sum
  • - Marit hadde hentet søknadene hos Elsa Lyngstad Hagen i Gran
  • - Idrettsrådet setter av kr. 5000,- til egen drift
  • - Vegard utarbeider et forslag til fordeling, med utgangpunkt i fjorårets fordelingsnøkkel
  • - Rolf samarbeider med Vegard for et evt. å utarbeide et alternativ forslag
  • - Ferdig forslag sendes Marit i løpet av 2 uker
  • Ansvar: Vegard
  • 4.Samarbeidsavtale Lunner kommune og Lunner idrettsråd
  - Enighet i styret om at vi skal få på plass en formell avtale
  - Det lages et forslag til avtale og sender alle på mail for høring
  Ansvar: Marit

  • 5.Dialogmøte 18. juni 2014, kl. 18
  • Dette finner sted på Lunner rådhus. Det er kommunalsjefen og ordføreren som stiller fra Kommunen. Fra Lunner idrettsråd stiller Marit Horgen, Per Almkvist og Yvonne S. Nabben.
  • Forslag til pkt. i agenda:
  • - Samarbeidsavtalen
  • - innspill til budsjettarbeid for idrett i Lunner kommune
  • - Motorsportsaken
  • - Skytebanesaken
  • - Idrettshallen på Harestua
  • - Hvordan få et godt samarbeid
  • Ansvar: Marit
  6. Informasjonsflyt/web
  Lunner idrettsråd har valgt Lunneridrett.no. Vi håper navnet er ledig og at dette kan brukes framover.
  Ansvar: Rolf Henry

  7. Gode tiltak som gagner idrettslagene
  Det er ønskelig at den enkelte kommer med innspill til tiltak som gagner idrettslagene i kommunen gjennom gode avtaler og samarbeid. Her kan idrettsrådet trolig bidra på flere arenaer. Dette kan også brukes til felles diskusjoner med idrettslagene gjennom arbeidsmøter/dialogmøter som er planlagt senere i 2014. Forslag:
  - Felles større avtale med regnskaps-/revisor-firma for optimal bruk og satser
  - Bruk av avtaler gjennom kommunen, f.eks på strøm
  - Vurdere andre stordriftsfordeler

  Neste møte er på Grindvoll, i idretts og aktivitetsbygget på gamle Løken skole, kjøkkenet i 1. etg.  Referat Styremøte i Lunner idrettsråd (IR) 08.05.14

  Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014

  Referat Styremøte i Lunner idrettsråd (IR) 08.05.14

  Tilstede:
  Marit Horgen, leder
  Vegard Tørstad, nestleder
  Arild Sande, varamedlem
  Per Almqvist, varamedlem
  Resten av styremedlemmene hadde frafall pga sykdom eller andre avtaler.

  Dette var først møte etter årsmøtet og Marit ønsket å fordele roller i styret i IR.
  Litt vanskelig da så få hadde møtt fram.
  Sekretærfunksjonen var den rollen Marit syntes var viktigst å få på plass. Vi var enige om at dette burde være et av styremedlemmene, og det ble bestemt at Marit skulle spørre Yvonne om hun kunne tenke seg å være sekretær.

  Arbeidsplan for 2014:
  • Besøk i kommunens ulike idrettslag fortsetter: Neste lag er Nordre Oppdalen IL (NOIL). Møtet finner sted på NOIL-huset 2. eller 3. juni klokken 1900. Marit avklarer hvilken dato som passer best for de andre i styret.
  • Hvordan følger vi opp arbeidet mot Lunner kommune (LK) som kom i gang i 2013? Skal / bør det lages en forpliktende avtale mellom LK og IR? Hva skal en avtale inneholde? En avtale vil forplikte partene til å møtes og i det minste utveksle info. En avtale vil også kunne beskrive noen rutiner f.eks at IR er høringsinnstans i ulike saker. Marit prøver å finne en mal og distribuerer denne. Dette blir sak på neste styremøte, og vi må det lage et forslag til avtale.
  • Marit forespør LK (Idun Eid) om IR og LK kan møtes så tidlig som mulig i juni, etter vårt styremøte den 2. eller 3.
  • Hvordan synliggjøre IR for klubbene i kommunen? Vi snakket om arrangement eller større møter med interessante tema for de fleste. Vi var innom doping og økonomi. Vi ble enige om å ha en ambisjon om å få til et arrangement i løpet av året.

  Marit refererte kort fra møtet i Gran der spillemidler for Hadeland skulle fordeles. Det var kun Marit som møtte i tillegg til Else Hagen Lyngstad. For Lunner fikk alle omsøkte anlegg i 2013 midler: Friidrettsbane Harestua, kunstgressbane Frøystad og ballnett på Harestua.


  Møte med Hans Petter Engstrøm – Lunner motorsport.

  Han var invitert for å sette IR inn i saken om leieforholdene rundt deres baner sør for Stryken.
  Lunner kommune har en leiekontrakt med Didrik Løvenskiold og leier ut arealet videre til Lunner motorsport. Trepartskontrakt antagelig for at Løvenskiold skal være mer sikret å få oppgjør. Leiesum (vel 80.000 kr / år) går direkte til Løvenskiold fra Lunner motorsport.
  Avtalen var på 30 år, hvorav 20 har gått. Men avtalen er oppsigelig med ett års varsel fra Løvenskiolds side. Dette diskvalifiserer Lunner motorsport til å søke tippemidler om utvidelser og investeringer. Der er det krav om at kontrakten skal gjelde for 30 år.
  For området foreligger visst en reguleringsplan til næring, denne er blitt midlertidig omregulert til idrett. Løvenskiold mener tomta derfor har potensielt mye høyere verdi.

  Lunner motorsport prøver å få kommunen til å presse på hardere for at de skal få på plass en kontrakt med gode nok forutsetninger. De opplever at kommunen jobber lite med saken, og ønsker hjelp fra IR.
  Siste utspill fra Løvenskiold etter påske er at han ønsker regulert et vesentlig større areal for pukkverket til Feiring Bruk på Stryken i bytte mot en bedre avtale for Lunner motorsport.
  Lunner kommune har ikke besvart henvendelsen.

  IR vil bistå Lunner motorsport i å prøve å få kommunen til å fremforhandle en ny og bedre avtale. Marit foreslår at hun tar kontakt med Tore Stubberud i Oppland idrettskrets og forhører seg litt om råd. IR drøfter tiltak på neste styremøte og vil etterlyse status og fremdrift i saken på møtet mellom LK og IR.  Neste møte:
  Avklares pr mail: 2. eller 3. juni.
  Agenda:
  Fordele kommunale kulturmidler (legger opp til å bruke mal fra tidligere).
  Sette opp forslag til avtale mellom LK og IR
  Forberede møtet med LK


  MØTET SLUTT.

  Per Almqvist
  Ref.
  93093635
  peralm@hotmail.no  Protokoll fra årsmøte i Lunner Idrettsråd Lunner Rådhus 3.april 2014

  Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014

  Protokoll fra årsmøte i Lunner Idrettsråd
  Lunner Rådhus 3.april 2014


  Sak 1. Åpning og gjennomgang av innkalling, godkjenning representanter
  Tilstede 14 stemmeberettigede ved starten av møtet.
  Leder Marit Horgen åpnet møtet og det var ingen innsigelser på innkalling.


  Sak 2. Valg av dirigent/ordstyrer, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen

  Leder foreslo seg selv som dirigent og Yvonne S. Nabben som referent.
  Til å underskrive protokollen meldte Jens Martin Andreassen og Kai Svein Kjeldsrud seg frivillig.

  Vedtak:
  Forslagene ble enstemmig vedtatt.


  Sak 3. Behandle idrettsrådets årsmelding

  Innstilling: Dirigent leste årsmeldingen.
  Årsberetningen for 2013 godkjennes.

  Følgende hadde ordet i saken:
  Per Almquist (NOIL) kommenterte at det er bra å se at det har vært mange aktiviteter i løpet av året.

  Vedtak:
  Enstemmig vedtatt  Sak 4. Behandle idrettsstyrets regnskap


  Innstilling: Regnskap godkjent og signert av revisor, samt kasserer ble lagt frem.


  Følgende hadde ordet i saken:
  Terje Gundersen kommenterte at han syntes det var positivt at Idrettsrådet ikke har tatt av pengene som fordeles til lagene i året som har gått.


  Vedtak:
  Enstemmig vedtatt.


  Sak 5 Arbeidsplan for idrettsrådet i styreperioden 2013.

  Dirigent leste opp dokumentet arbeidsplan

  Følgende hadde ordet i saken:
  - utdyping av sak om fordeling av skiløypepreparering
  - informasjon om hva Idrettsrådet mener med etablering av et elektronisk system og at det er ønskelig for LIR å gå over til nye nettsider som er mer brukervennlige

  Vedtak:
  Enstemmig vedtatt.


  Sak 6 Behandle innkomne forslag og saker

  Ingen innkomne forslag og saker.  Sak 7. Budsjett 2013

  Det blir ikke utarbeidet budsjett for 2014.


  Sak 8. Valg

  Ingen fra valgkomiteen var tilstede under årsmøtet.
  Bjørn Johannessen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

  Da styret er valgt på en slik måte at alle kan gå i årsmøtet 2015, var valgkommiteens forslag at Bjørn Johannessen, Hans Gustav Bjørnli og Yvonne S. Nabben skulle sitte 2 år fra årsmøtet i år.
  Ingen av representantene var blitt kontaktet angående denne saken i forkant av årsmøtet.

  Vedtak:
  Valgkomiteens innstilling om forlengelse av verv for 3 av styrets representanter ble ikke vedtatt.
  Innstilling til valgkomiteen for 2014:
  Ved neste årsmøtet: halve styret velges for 1 år og halve styre velges for 2 år. Ved årsmøtet påfølgende år skal alle velges for 2 år.
  Nestleder velges for 2 år, leder velges for 1 år.

  Valgkomiteens innstilling til øvrige punkter ble tatt til følge og enstemmig vedtatt.
  Følgende ble enstemmig valgt:

  -Leder: Marit Horgen, Harestua Idrettslag

  -Nestleder: Vegard Tørstad, Svea skilag

  -4 styrerepresentanter:
  Rolf Henry Kjeilen, Lunner fotballklubb
  Bjørn Johannesen, Lunner skytterlag
  Hans Gustav Bjørnli, Lunner håndball
  Yvonne S.Nabben, Harestua IL

  -2 vararepresentanter:
  Arild Sande, Lunner motorsport
  Per Almqvist, NOIL

  -Revisor og vararevisor:
  Anette Berg, LFK
  Kari-Anne S Gorset, NOIL

  -Valgkomite med leder, 2 medlemmer og ett varamedlem:
  Monica Godli Thomsen, GUIL
  Svein Jørgen Opheim, LFK
  Jørn Hansen, GUIL

  -Utsending til Idrettskretstinget:
  Idrettsrådets leder. Årsmøtet godkjente at det kan sendes 2 representanter.
  Jens Martin Andreassen Kai Svein Kjeldsrud
  KORK GUIL
  _______________________ ______________________

  [MH1]Jeg er usikker på dette. På forrige årsmøte ble alle fremmøtte, minus OIK og repr fra kommunen tlet med som stemmeberettige. Derfor talle 9 i fjor. I år var det tot 16 stk på årsmøtet.  Arbeidsplaner for Lunner idrettsråd 2014

  Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014

  Styret 2013 sitt forslag overfor årsmøtet om
  Arbeidsplaner for Lunner idrettsråd 2014
  Lunner idrettsråd skal være det sentrale organet for all idrett innen NIF i Lunner kommune.
  Rådet skal koordinere alle saker av felles interesse både mellom lag og mellom idrett og kommune.
  Følge opp de oppgaver og tanker som ligger bak §3 i vår lov :
  • -Styrke idrettens rolle og rammevilkår i vår kommune
  • -Foreta prioriteringer på vegne av våre idrettslag
  • -Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokalt handlingsprogram
  • -Være en møteplass og utviklingsarena mellom offentlig og frivillig virke.
  Noen oppgaver skal nevnes spesielt :
  • 1)Idrettsrådet skal fordele LAM-midler fra Staten
  • 2)Idrettsrådet skal innstille til fordeling av de kommunale aktivitetsmidlene
  • 3)Idrettsrådet skal prioritere søknader om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg
  • 4)Skiløypepreparering;
   Idrettsrådet 2014 bør gå gjennom grunnlaget som foreligger sammen med kulturkontorets seksjonsleder, for å se om det er endringer som tilsier justering av fordelingsnøkkelen
  • 5)Dialogmøter med kommune, både politisk og administrativt, styrkes med
  • datosatte avtaler for 2014. Påbegynt dialog videreføres.
  • Idrettsrådet følger opp og uttaler seg ved høringer vedrørende større prosjekter i kommunen.
  • 6)Lunners Kommunes budsjettpost for kulturmidler til idretten i Lunner har over mange år ligget svært lavt sammenlignet med andre kommuner. Det må arbeides videre med å påvirke politikere for økte budsjettrammer for neste periode
  • 7)Idrettsrådet i Lunner fortsetter sine besøk lokalt hos idrettslagene, samt får en presentasjon fra de ulike gruppene når det gjelder status og videre planer.
  • 8)Lunner idrettsråd legger til rette for et elektronisk system for all dokumentasjon og arkivering av aktuelt materiale  Lunner idrettsråd Regnskap 2013

  Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014

  Lunner idrettsråd
  Regnskap 2013
  Tekst Inngående Utgående
  Inngående saldo 31.12.2013 9315,43
  Annonse årsmøte; Hadeland 873,00
  Betalt Hans G. Bjørnli, -lagt ut for kake på årsmøtet 2013 546,00
  Registrering Brønnøysundregisteret 250,00
  Overføring støtte Idrettsrådskonferansen 2013 3000,00
  Betalt deltakelse Idrettsrådskonferansen 2013 4000,00
  Kostnad nettgiro 9,00
  Kreditrenter 9,00
  Utgående saldo 31.12.2013 6646,43
  Inngående saldo 01.01.2014 6646,43
  Referat møte idrettsrådet 18.mars 2014

  Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014

  Sted: Harestua skole (Naturfagrommet)
  Tid: 18:30 – 20:30
  Tilstede:
  Marit Horgen, Rolf Henry Kjeilen, Hans Gustav Bjørnli, Arild Sande og Yvonne S. Nabben, Bjørn Johannessen (referent)
  Fravær:
  Vegard Tørstad, Jørn Hansen

  Dagsorden:
  • 1.Referat fra møte 5/2-14
  • Godkjent
  • 2.Forberedelse til årsmøtesaker og dialogmøte
  Kunngjøring/Annonsering av møtet er gjort ved innrykk i Hadeland innen frist.
  Mail med invitasjon til lag og foreninger er laget og blir sendt ut 19/3.
  Der er det en hyperkobling til web-siden.
  Web-siden til Lunner idrettsråd vil bli benyttet som informasjonsmedium om møtesaker og om resultatet av møtesakene i etterkant.

  Arbeidsplanen
  Arbeidsplanen beholdes i hovedtrekk som den er med noe konkretisering.
  • Følge opp større prosjekter i kommunen sammen med lag og foreninger.
  • Slå sammen pkt 6 og 7 om dialogmøtene med kommunen slik at det fremkommer hva vi skal ta opp og følge opp med kommunens administrasjon og politikere.
  Ansvar: Yvonne
  Årsrapport
  Skrive en enkel årsmelding med bakgrunn i de møtene vi har hatt i rådet i tillegg til møtene med lag og foreninger, idrettsrådskonferansen, idrettskretsen og møter med kommunen. At vi har fordelt LAM og driftsmidler og at vi er registrert i Brønnøysundregisteret tas også med.
  Ansvar: Marit

  Regnskap
  Gikk gjennom budsjett/regnskap. Det er få midler avsatt til drift av idrettsrådet. Bør tas med i årsmeldingen og tas opp med kommunen for å avsette konkrete beløp til drift av idrettsrådet. Dette må komme i tillegg til fordelingsmidlene til lag og foreninger, ikke som en del av.
  Ansvar: Yvonne

  Valg
  Valgkomiteen tar seg av dette.

  Før årsmøtet
  Bestille to stk kringler fra Hadelandsmat AS som hentes og bringes til årsmøtet.
  Ansvar: Arild

  Adkomstkontroll til Rådhuset/salen til årsmøtet
  Ansvar: Hans

  Idrettsrådets medlemmer møter kl 17:30 for å kvalitetssikre alt rundt årsmøtet som starter 03.04. kl 18:30

  • 3.Skytebanesaken
  Drøftet mail fra Else Hagen Lyngstad om brev fra Lygna skytebane. Ber oss ta stilling til Lunner skytterlag i.f.t. planer om Lygna som regional skytebane. Bjørn har i forkant innhentet informasjon fra styret i Lunner Skytterlag om mening i saken, jf. brev som oversendes sammen med kommentar til kulturkontoret for Gran og Lunner v/Else Hagen Lyngstad.

  Lunner idrettsråd ser på dette som to separate saker. Den ene omhandler ivaretakelse av Lunner Skytterlag sine interesser, den andre om hva Lunner idrettsråd skal mene om et regionalt skytesenter. Saken om et regionalt skytesenter avstår vi fra å mene noe om i denne omgang, da henvendelsen er uformell og saken ikke foreligger til høring.

  Lunner idrettsråd viser til kommunestyrevedtak 8/14 av 20.02.14:
  “Lunner kommune setter i gang planprosess for å oppheve reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen og tilbakeføre dette arealet til LNF-formål. Kommunen skal være positiv til å bistå Lunner Skytterlag slik at skyttere i Lunner får anledning til å drive sin virksomhet.”

  Lunner Idrettsråd støtter styret i Lunner skytterlag med henvisning til brev. Lunner Idrettsråd vil at det nedsatte utvalget som skal se på alternativer til ny skytebane for medlemmene i Lunner Skytterlag får arbeide i fred mot en anbefaling med bakgrunn i rapport fra Ad-hoc utvalg fra 2006.

  • 4.Eventuelt
  Dialogmøtet med kommunen 19/2-14 tok opp prinsippet om fordeling av tider i Skøyenhallen. Dette skal følges opp av idrettsrådet mot kommunen.

  Ansvar: Marit

  Neste møte er årsmøte med dialogmøte, Lunner rådhus, kl 18:30.
  Styrets medlemmer møter kl 17:30 for klargjøring.  Referat møte idrettsrådet 5.februar 2014

  Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014

  Sted: Lunnerhallen
  Tid: 18:30 – 20:30
  Tilstede:
  Marit Horgen, Vegard Tørstad, Hans Gustav Bjørnli, Arild Sande og Yvonne S. Nabben(referent)
  Fravær:
  Rolf Henry Kjeilen, Jørn Hansen og Bjørn Johannessen

  Dagsorden:
  • 1.Orientering fra Lunner håndballklubb
  • v/Hugo Hallum
  • 2.Referat fra møtet 4.desember 2013
  • Godkjent uten anmerkninger

  • 3.Dialogmøte med kommunen
  • Den 19. februar kl. 18, er Lunner idrettsråd invitert til dialogmøte med kommunen. Dette er første offisielle møtet med kommunen. Vi stiller med Marit, Vegard, Hans og Arild.
  • Saker som bør tas opp:
  • -Bruk av haller/arenaer som er bygd på tippemidler, skal prioriteres idrett. Viser til sak om Skøienhallen, hvor idrettsrådet ikke har fått noen tilbakemelding fra kommunen
  • -Skytebanen i Lunner; hvilken planer og framdrift foreligger
  • Ansvar: Marit
  • 4.Årsmøte/dialogmøte
  • Det er tidligere bestemt at vi slår sammen årsmøtet og dialogmøtet (dialogmøte med idrettslagene). Begge møtene har samme målgruppe og vi kan «spare» møtekvelder ved å samordne disse.
  • Vi starter med det formelle årsmøtet og ser for oss å gjøre dette så kortfattet som mulig.
  • Deretter går vi over til dialogmøtet.
  • Vi søker en ekstern foredragsholder hos Oppland Idrettskrets, emne må vi komme tilbake til.
  Ansvar: Marit
  Forslag til agenda for denne kvelden er gjennomgått av idrettsrådet og ser greit ut. Forslaget ligger vedlagt.
  En kortfattet annonse settes inn i Hadeland. Dette skal være ute 4 uker før årsmøte, det vil si rundt den 3. mars. Vi sjekker om det er mulig å få en sponsor for kostnaden for annonsen.
  Ansvar: Yvonne
  Forhøre oss om det er mulig å låne lokaler ved Lunner rådhus. Det bestilles kringle på rådhuset.
  Ansvar: Hans
  Utkast til handlingsplan for 2014 utarbeides til neste møte.
  Ansvar: Yvonne
  Oversikt over regnskapet for siste periode. Gjøres klart til neste møte.
  Ansvar: Yvonne

  • 5.Valg til årsmøtet
  • Arild har tatt kontakt med valgkomiteen for å gi dem ansvar for forberedelse til årsmøtet.
  • Valgkomiteen består av: Monica Godli Thomsen, Jan Magne Ulven og Svein J. Oppheim.
  • Komiteen blir orientert om hvem som er til valg og hvilke kriterier som er ønskelig inn i styret.
  • Ansvar: Arild
  6. Informasjonsflyt/web
  Nettsiden må gås igjennom og oppdateres, slik at det kan henvises til denne i forbindelse med innkalling til årsmøtet.
  Ansvar: Rolf Henry

  Neste møte er på Harestua skole, personalrommet, 18/2, kl. 18.30.  Lunner Idrettsråds møte nr. 6

  Postet av Lunner Idrettsråd den 5. Aug 2014

  Ref. Marit Horgen

  Referat møte nr 5/2013 idrettsrådet 4.des. 2013
  Sted: Lunnerhallen
  Tid: 18.30 – 21.00
  Tilstede:
  Marit Horgen, Yvonne S. Nabben, Hans Gustav Bjørnli, Bjørn Johannessen Rolf Henry Kjeilen
  Fravær:
  Vegard Tørstad, Jørn Hansen

  Dagsorden:
  1. Orientering fra Lunner Fotballklubb
  v/ leder (Navn mangler, kan du fylle ut Rolf Henry)
  Det ble en forholdvis kort info, da vi hadde ordfører på besøk og hadde behov for å bruke nok til på han
  2. Dialog med Harald Tyrdal, ordfører Lunner kommune
  Marit holdt en presentasjon for ordføreren og resten av styret bidro med å stille spørsmål og deltok i dialogen. (Presentasjonen ligger vedlagt)
  Avtalen som ble gjort:
  Kommunen innkaller til et dialogmøte så snart det lar seg gjøre på nyåret Der vil ordfører,en kommunalsjef og leder oppvekst og kulturkommiten og repr fra kulturkontoret stille.
  Han så for seg at vi gjøre en avtale om dialogmøter 2 ganger pr år.

  I tillegg er leder I Idrettsrådet invitert til å holde et innlegg på kommunestyremøte over nyttår for å informere om idrettsrådets arbeid og mandat.
  3. Planlegging av møte med idrettslagene
  Vi besluttet av møtet med idrettslagene slås sammen med årsmøtet 2014 som vi legger i slutten av mars/begynnelsen av april for å fange opp de nye styrene i idrettslagene.
  Frem til neste møte gjøres følgende forberedelser:
  Yvonne lager utkast til agenda for møte med idrettslagene som et utgangspunkt til neste møte.
  Vegard ferdigstiller årshjulet, men går også inn på Lunner Kommunes nettsider og ser på kommunens årshjul. Dette var et viktig punkt under samtalen med ordfører at vi kjenner til planprosessene og at viktige datoer for innspill/bidrag kommer med i vårt årshjul.
  Hans gjør avtale med Lunner håndballklubb og bestiller lokaler til neste møte.
  Rolf Henry oppdaterer vår hjemmeside,
  Marit holder i kontakten med Lunner kommune
  Arild tar kontakt med valgkommiteen for å minne de på funksjonen de har og at de bør starte arbeidet med å finne styrekandidater i god tid.
  Neste møte hos Lunner Håndballklubb 15.januar 2014 i foajeen i Lunnerhallen.


  Marit Horgen
  Referent