Referat Styremøte i Lunner idrettsråd (IR) 08.05.14

Postet av Lunner Idrettsråd den 24. Sep 2014

Referat Styremøte i Lunner idrettsråd (IR) 08.05.14

Tilstede:
Marit Horgen, leder
Vegard Tørstad, nestleder
Arild Sande, varamedlem
Per Almqvist, varamedlem
Resten av styremedlemmene hadde frafall pga sykdom eller andre avtaler.

Dette var først møte etter årsmøtet og Marit ønsket å fordele roller i styret i IR.
Litt vanskelig da så få hadde møtt fram.
Sekretærfunksjonen var den rollen Marit syntes var viktigst å få på plass. Vi var enige om at dette burde være et av styremedlemmene, og det ble bestemt at Marit skulle spørre Yvonne om hun kunne tenke seg å være sekretær.

Arbeidsplan for 2014:
  • Besøk i kommunens ulike idrettslag fortsetter: Neste lag er Nordre Oppdalen IL (NOIL). Møtet finner sted på NOIL-huset 2. eller 3. juni klokken 1900. Marit avklarer hvilken dato som passer best for de andre i styret.
  • Hvordan følger vi opp arbeidet mot Lunner kommune (LK) som kom i gang i 2013? Skal / bør det lages en forpliktende avtale mellom LK og IR? Hva skal en avtale inneholde? En avtale vil forplikte partene til å møtes og i det minste utveksle info. En avtale vil også kunne beskrive noen rutiner f.eks at IR er høringsinnstans i ulike saker. Marit prøver å finne en mal og distribuerer denne. Dette blir sak på neste styremøte, og vi må det lage et forslag til avtale.
  • Marit forespør LK (Idun Eid) om IR og LK kan møtes så tidlig som mulig i juni, etter vårt styremøte den 2. eller 3.
  • Hvordan synliggjøre IR for klubbene i kommunen? Vi snakket om arrangement eller større møter med interessante tema for de fleste. Vi var innom doping og økonomi. Vi ble enige om å ha en ambisjon om å få til et arrangement i løpet av året.

Marit refererte kort fra møtet i Gran der spillemidler for Hadeland skulle fordeles. Det var kun Marit som møtte i tillegg til Else Hagen Lyngstad. For Lunner fikk alle omsøkte anlegg i 2013 midler: Friidrettsbane Harestua, kunstgressbane Frøystad og ballnett på Harestua.


Møte med Hans Petter Engstrøm – Lunner motorsport.

Han var invitert for å sette IR inn i saken om leieforholdene rundt deres baner sør for Stryken.
Lunner kommune har en leiekontrakt med Didrik Løvenskiold og leier ut arealet videre til Lunner motorsport. Trepartskontrakt antagelig for at Løvenskiold skal være mer sikret å få oppgjør. Leiesum (vel 80.000 kr / år) går direkte til Løvenskiold fra Lunner motorsport.
Avtalen var på 30 år, hvorav 20 har gått. Men avtalen er oppsigelig med ett års varsel fra Løvenskiolds side. Dette diskvalifiserer Lunner motorsport til å søke tippemidler om utvidelser og investeringer. Der er det krav om at kontrakten skal gjelde for 30 år.
For området foreligger visst en reguleringsplan til næring, denne er blitt midlertidig omregulert til idrett. Løvenskiold mener tomta derfor har potensielt mye høyere verdi.

Lunner motorsport prøver å få kommunen til å presse på hardere for at de skal få på plass en kontrakt med gode nok forutsetninger. De opplever at kommunen jobber lite med saken, og ønsker hjelp fra IR.
Siste utspill fra Løvenskiold etter påske er at han ønsker regulert et vesentlig større areal for pukkverket til Feiring Bruk på Stryken i bytte mot en bedre avtale for Lunner motorsport.
Lunner kommune har ikke besvart henvendelsen.

IR vil bistå Lunner motorsport i å prøve å få kommunen til å fremforhandle en ny og bedre avtale. Marit foreslår at hun tar kontakt med Tore Stubberud i Oppland idrettskrets og forhører seg litt om råd. IR drøfter tiltak på neste styremøte og vil etterlyse status og fremdrift i saken på møtet mellom LK og IR.Neste møte:
Avklares pr mail: 2. eller 3. juni.
Agenda:
Fordele kommunale kulturmidler (legger opp til å bruke mal fra tidligere).
Sette opp forslag til avtale mellom LK og IR
Forberede møtet med LK


MØTET SLUTT.

Per Almqvist
Ref.
93093635
peralm@hotmail.no

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.